Adresse
Midtjydsk Rideklub
Vadstedvej 110
8450 Hammel
 
Bankkonto
Reg./Konto. nr. 6110 4861744340
  
Mail:
info@midtjydskrideklub.dk
staevne@midtjydskrideklub.dk 
 
Formand, Tanja Kulas
Tlf.: 21641929