REGLER PÅ MJR OG KLINTHOLM (marts 2010)

For at alle heste, rytter, gæster, forældre og ledere kan føle sig trygge og tilpasse under deres ophold på Midtjydsk Rideklub har rideklubbens bestyrelse vedtaget nedenstående ordensregler.

Reglerne er udarbejdet af to årsager:
1. Bestyrelsen ønsker generelt at højne og forbedre sikkerheden omkring omgang med og brugen af hestene
2. Bestyrelsen ønsker, at de begrænsede ressourcer som vi råder over benyttes så godt og rationelt som muligt.

 Klintholm Ridecenter indeholder følgende faciliteter:
• Ridehus.
• Stald.
• Folde.
• Udendørs springbane.
• Udendørs dressurbaner.
• Skovareal.
• Terrænbane.
• Rytterstue.
For hvert af disse områder gælder forskellige regler som skal overholdes.

Generelle regler
Medlemsskab
Alle opstaldere og rideskoleelever af Midtjydsk Rideklub har adgang til at benytte rideklubbens faciliteter, såfremt de har medlemskab og betaler for boks eller undervisning derudover.
Medlemmer med heste opstaldet på Midtjydsk Rideklub kan bruge ridehuset, terrænbanen og de udendørs dressur- og springbaner. Øvrige medlemmer som ønsker at anvende faciliteterne skal betale et særskilt Facilitets kontingent.
For udefra kommende er der mulighed for fra gang til gang at betale for brug af terrænbanen, som betales før brug på mobilepay til 78528 med navn og beskrivelse af formål. 
Kontingent for Faciliteter og terrænbanen kan indløses for min. 1 måned og max 1 år af gangen, under hensyntagen til rideskolens brug af faciliteterne. 
Bestyrelsen fastsætter priserne for kontingenter og afgifter. Priserne fremgår af hjemmesiden her.


Sikkerhed
Det er Midtjydsk Rideklubs ønske at sikkerheden i forbindelse med omgangen med hestene er så stor som mulig. HUSK DET ER DYR.
Det er derfor påkrævet, at ALLE ryttere (til hest) bærer godkendt ridehjelm i forhold til gældende regler fra DRF,  på hele rideklubbens område og alle børn og unge skal anvende sikkerhedsveste i forbindelse med ridebanespringning og ridning i terrænet generelt. Ved spring i terrænet skal ALLE bære sikkerhedsvest.
Der må kun springes i ridehus, på springbane og terrænbane under opsyn af en voksen person (over 18) som IKKE er til hest.
Alle der færdes blandt hestene skal bære en passende påklædning herunder passende solidt fodtøj. (Lukket fodtøj)
Alle børn og unge under 18 år skal bære hjelm når de omgås hestene i stalden og andre steder. Der må ikke benyttes mobiltelefon til hest.
Påklædningen må ikke forhindre, at man kan færdes frit, uden hensyntagen til faren for at blive beskidt og komme i direkte kontakt med hestene. Der bør ikke være hætte på ridejakken.
Overtrædelse af disse regler medfører karantæne fra ridecenteret og i gentagende tilfælde bortvisning.

Opslagstavlen
I ridehuset findes en opslagstavle.
På opslagstavlen findes almindelig information fra bestyrelsen, herunder kontaktpersoner, adresse og telefonnumre, invitationer til stævner og div. informationer fra forbund og kreds.
Opslagstavlen anvendes til generel orientering og information og det er medlemmernes eget ansvar at orientere sig om indholdet på opslagstavlen.
Det er tilladt at sætte reklamer og private annoncer op på tavlen, men bestyrelsen har ret til at fjerne denne type opslag til fordel for den generelle information.
Se desuden information omkring klubben og dennes aktiviteter på hjemmesiden: http://www.midtjydskrideklub.dk/ og Facebook, https://www.facebook.com/groups/Midtjydskrideklub/ 


Hunde
Hunde skal holdes i snor på hele rideklubbens område.
 
Leg
Rideklubben er et ridecenter og der er dyr involveret. Da vi ønsker at det er sikket at færdes på arealet, bør man bevæge sig med omtanke. Hø rummet er ikke til leg.

Tobaksrygning
Tobaksrygning er forbudt på hele rideklubbens område. Skiltningen bedes respekteres.

Lukke tider
Der skal være lukket og slukket på hele Ridecenteret mellem 22.00 og 6.30 – sidste mand lukker og slukker.

Kørsel og parkering
Det forventes at der køres efter forholdene og der tages hensyn til børn og dyr.
Det er kun tilladt at køre på grusvejen som fører til rideklubben, det er IKKE tilladt at køre i skoven og på arealerne omkring rideklubben, uden speciel tilladelse.

Parkering skal foregå foran ridehuset, foran gårdspladsen og på pladsen foran skovbørnehaven, parkering skal foretages så den ikke generer den daglige brug af faciliteterne.
Der er ikke mulighed for langtidsparkering – permanent opbevaring – af trailere på ridecenterets område.

Generelt skal der vises hensyn ved kørsel og parkering på området.

Kontakt ved uheld
Kommer man selv, eller ens hest, til at ødelægge og beskadige noget på Ridecenteret SKAL dette meddeles til bestyrelsen. Kontaktoplysninger kan ses på opslagstavlen eller på hjemmesiden.
Efter et uheld med heste eller rytter orienteres bestyrelsen om uheldet og dets omfang.

Rideundervisning
Rideundervisning på ridecenteret arrangeres og afholdes af klubben.
Klubben har ansat ridelærere som udover undervisning også varetager det daglige tilsyn med stalden og hestene.
Ridelæreren disponerer frit over rideklubbenss ridebaner.
På opslagstavlen og her på hjemmesiden kan man finde en plan over hvornår de forskellige baner er optaget til undervisning.
I de tidsrum hvor der ikke er optaget kan man frit benytte banerne
Ønsker man at modtage undervisning af udefrakommende personer, kan dette ske på de frie baner som ved normal privat ridning. Banerne kan IKKE lukkes til privat undervisning, med mindre der er lavet særskilt aftale med bestyrelse.

Staldregler
Samtlige opstaldninger har pligt til at underskrive opstaldningskontrakt med rideklubben, hvoraf det fremgår, på hvilke vilkår hesten er opstaldet.
Der afleveres hestepas til opbevaring i rideklubben.

Al færdsel i stalden foregår på eget ansvar.

Al færdsel i stalde skal foregå stille og roligt – aldrig støjende og løbende.
Træk altid hesten i træktov – ingen løse heste i stalden.
Husk at sikre at boksdøren er forsvarligt lukket.
Der må ikke rides i stalden.
Strigling og opsadling må finde sted på staldgangen
Hver opstaldning har ret til plads til et staldskab.
Grimer må hænges på boksdøren.
Sadelstativ til sadler skal kunne klappes sammen. 
Kroge, bøjler og sadelstativer som ikke findes sikkerhedsmæssigt forsvarlige kan forlanges fjernet.

På grund af den begrænsede plads vil der for ryttere uden opstaldede heste kun være begrænset mulighed for at få placeret personlige skabe.
Vandspiltov skal benyttes med omtanke, og der skal økonomiseres med forbrug af vand.
Husk altid at feje efter dig på staldgang, vandspiltov og i øvrigt hvor du færdes. 
Mødding: er til møg - ikke gammel hø eller halm, det skal man selv bortskaffe.

 
Regler for brug af foldene:
Der findes flere folde i tilknytning til rideklubben - se kortet.
Foldene tildeles til opstalder/ elevheste af bestyrelsen og en staldansvarlig.
Foldende, som i sommerhalvåret, oprettes nord for åen - skovfoldene - er udelukkende til rideskolehestene.
I tvivlstilfælde eller ved tvister om brugen af foldende er det bestyrelsen og dennes anvisninger der SKAL følges.
Hvis en hest udviser unaturlig aggressiv adfærd eller på anden måde forstyrrer ordenen på de fælles folde, må man forvente at der tildeles ny fold til der er ro på folden.
Der er begrænset mulighed for at få heste på sommergræs.
Der må ikke oprettes pop-op folde på opvarmningsbane, springbane og andre steder.
 
Regler for ridehus, dressur- og springbane
Al undervisning, færden og ophold på rideklubben sker på eget ansvar og risiko.
Ved undervisning arrangeret af klubben er den benyttede bane – ridehus - lukket for øvrige rytter.
Opsidning og afsidning sker i midten af en af cirkelvolterne, eller på lige række, og der skridtes ude på hovslaget.
Der rides altid venstre mod venstre, når man mødes.
Indøvelse af parader, tilbagetrædning etc. må ikke finde sted på hovslaget, såfremt der er flere på banen.
Longering af heste må kun finde sted efter aftale med hallens øvrige ryttere.
Springmateriel må kun benyttes i forbindelse med undervisning eller på tidspunkter, hvor springning ikke er til gene for anden ridning og det benyttede springmateriale skal sættes på plads.
Der skal fjernes klatter alle steder dvs. ridehus, dressurbanerne, arealet omkring stald og ridehal.

Der må ikke springes på dressurbanerne.
 

Regler for Terrænbane og Skov:

Det er tilladt at benytte skoven bag ridecenteret til rideture.
Bemærk dog at skovarealet vest for skovdiget tilhører Frijsenborg, og at det kræver et specielt skovkort at ride her, overtrædelse heraf kan medføre politianmeldelse.
Det er ikke tilladt at benytte terrænbanen uden opsyn. Dvs. 1 person over 18 år på jorden uden hest.


 
Rytterstue
For at fremme det sociale liv i klubben er rytterstuen altid åben.
Det er alles ansvar, at der altid er ryddet op, vasket op og rent i rytterstuen.
Alle opfordres til at give en hånd med for at holde stuen ren.
Hvis man ikke holder orden efter sig kan man blive bortvist fra rytterstuen.
Til dagligt er det tilladt at lave kaffe og varme vand til the og cacao i køkkenet, brugt service skal vaskes af og stilles på plads lige efter brug.
Det er ikke tilladt at ryge i rytterstuen !!